Hà Nội: Có gì đặc biệt ở cây sanh “Đại thế vân tùng” giá 10 tỉ dát tới 5 cây vàng?