Xử lý kỷ luật cán bộ cấp cao năm 2018: “Củi tươi”, “củi khô” đều cháy