Các doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế 293.312 tỷ đồng

26/10/2018 14:28
Số liệu từ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính cho biết, 9 tháng đầu năm 2018, các doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế khoảng 293.312 tỷ đồng, tăng 26,8% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 38.952 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 254.360 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu phí bảo hiểm của toàn thị trường ước đạt 93.760 tỷ đồng, tăng 24,63% với so cùng kỳ năm trước; trong đó, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 33.900 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 59.860 tỷ đồng.

Chi trả quyền lợi bảo hiểm trong 9 tháng ước đạt 25.151 tỷ đồng, tăng 18,68% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 13.451 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 11.700 tỷ đồng

Tổng tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm trên toàn thị trường ước đạt 369.848 tỷ đồng, tăng 29,65% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 78.338 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 291.510 tỷ đồng.

Tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm ước đạt 233.865 tỷ đồng, tăng 36,76% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 22.715 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 211.150 tỷ đồng.

Tổng nguồn vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp bảo hiểm ước đạt 77.816 tỷ đồng, tăng 50,93% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 25.696 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 52.120 tỷ đồng.

 Theo Tinnhanhchungkhoan.vn